Finance: Koncesionářské poplatky: Platit, nebo neplatit?

Neplatím Koncesionářské Poplatky

Výše koncesionářských poplatků

Výše koncesionářských poplatků se liší v závislosti na několika faktorech. Základní sazba se platí za vlastnictví rozhlasového nebo televizního přijímače. Pro rok 2023 činí tato částka 45 Kč za rozhlasový přijímač a 135 Kč za televizní přijímač. Snížené sazby platí například pro seniory starší 70 let, osoby se zdravotním postižením nebo nízkopříjmové domácnosti. Poplatky se hradí měsíčně nebo čtvrtletně, a to buď složenkou, převodem z účtu, nebo prostřednictvím SIPO.

Způsoby platby poplatků

Poplatky můžete uhradit několika způsoby. Nejjednodušší a nejrychlejší je platba online platební kartou. Přijímáme karty VISA a Mastercard. Pokud preferujete bankovní převod, naleznete potřebné údaje v sekci "Kontakty". Pro platbu v hotovosti nás prosím kontaktujte pro domluvení schůzky. Upozorňujeme, že platby v hotovosti nad určitou částku nepřijímáme. Děkujeme za pochopení.

Sankce za neplacení

Neplacení faktur a dalších finančních závazků s sebou nese nepříjemné následky. Mezi nejčastější sankce patří úroky z prodlení, smluvní pokuty a náklady na vymáhání pohledávky. Úroky z prodlení představují zákonný nárůst dlužné částky o pevnou sazbu za každý den prodlení. Smluvní pokuta je pak finanční kompenzace sjednaná ve smlouvě pro případ porušení smluvních podmínek, například neuhrazení faktury včas.

V případě, že dlužník nereaguje na výzvy k úhradě, může věřitel přistoupit k vymáhání pohledávky soudní cestou. To s sebou nese další náklady, jako jsou soudní poplatky a odměna advokáta. V krajním případě může dojít k exekuci majetku dlužníka.

Výjimky z placení poplatků

Od placení poplatků jsou osvobozeny určité skupiny osob. Patří mezi ně děti do 18 let, studenti do 26 let, osoby starší 65 let a osoby se zdravotním postižením. Dále jsou od poplatků osvobozeny osoby s nízkými příjmy a osoby pobírající určité sociální dávky. Pro uplatnění osvobození od poplatků je obvykle nutné předložit doklad prokazující nárok na osvobození. Konkrétní podmínky a požadavky na doklady se liší v závislosti na druhu poplatku a instituci, která poplatek vybírá. Informace o osvobození od poplatků jsou k dispozici na webových stránkách příslušných institucí nebo je možné je získat telefonicky či osobně.

Nárok na vrácení poplatků

V některých případech máte nárok na vrácení poplatků. Pokud vám byl například neoprávněně naúčtován poplatek za vedení účtu, máte právo na jeho vrácení. Stejně tak máte nárok na vrácení poplatku za službu, kterou jste si neobjednali nebo kterou vám banka neposkytla v souladu se smlouvou. Pro vrácení poplatku je obvykle nutné kontaktovat vaši banku a podat písemnou žádost. K žádosti je vhodné přiložit dokumenty, které prokazují váš nárok na vrácení poplatku, například výpis z účtu.